GDPR

In het kader van haar activiteiten als erkende bodembeheerorganisatie houdt Grondbank namen en professionele communicatiegegevens (functie, telefoon, gsm, e-mailadres, kantooradres) bij van de personen die bij haar activiteiten betrokken zijn. Privé communicatiegegevens (privé adres, persoonlijk gsm-nummer) en gevoelige persoonlijke gegevens (ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwelijke overtuiging, vakbondslidmaatschap, genetische gegevens, gegevens over gezondheid of seksueel gedrag, strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen, strafrechterlijke veroordelingen, …) van buitenstaanders worden niet geregistreerd.

Deze gegevens worden door de Grondbank aangewend in het kader van de uitvoering van haar operationele activiteiten, o.a. om u te contacteren in het kader van de behandeling van specifieke dossiers of om u door middel van nieuwsbrieven per e-mail op de hoogte te houden van haar werking, opleidingen, wijzigingen van de wet- en regelgeving, enz. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

 

Schriftelijk (postadres: Grondbank vzw, t.a.v. Chris Wolf, Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel) of via e-mail (chris.wolf(at)grondbank.be) kan u vragen of u al dan niet in de gegevensbestanden van Grondbank voorkomt en, zo ja, welke gegevens over u bijgehouden worden. U hebt het recht ons te vragen deze gegevens te laten verbeteren en/of te verwijderen.