Grondverzet buiten Vlaanderen

Grondverzet stopt niet aan de gewest- of landsgrenzen. De nabijheid van Wallonië, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Nederland en Frankrijk maakt dat aannemers regelmatig worden geconfronteerd met verschillende regelgevingen.

De Grondbank volgt de regelgeving betreffende grondverzet in Wallonië, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Nederland en Frankrijk van nabij op.

Algemeen principe

Bij het transport van uitgegraven bodem over de grenzen heen geldt het volgende algemeen principe: voor gebruik van de uitgegraven bodem zijn steeds de normen en voorwaarden op de eindbestemming van toepassing.

Dat betekent bvb dat wanneer een partij uitgegraven bodem van het Vlaamse naar het Waalse gewest wordt vervoerd, deze bodem moet voldoen aan de normen die gelden in het Waalse Gewest.

Over landsgrenzen heen - EOVA

Wanneer uitgegraven bodem over landsgrenzen heen worden vervoerd, gelden naast de normen en procedures voor de eindbestemming ook de regels inzake transport van afvalstoffen. M.a.w. moet ook een kennisgevingsdossier ingediend worden. Het kennisgevingsdossier wordt steeds ingediend in het land of gewest waar het transport start. De onderstaande tabel geeft de instantie weer per land/gewest.

Een kort overzicht

 1. Wallonië
  Het gebruik van uitgegraven bodem in het Waalse gewest is geregeld via de afvalstoffenwetgeving. In 'Valorisation de certains déchets' worden 2 normen onderscheiden:
  1. normes terres non-contaminées, vergelijkbaar (maar niet gelijk) met de normen voor vrij gebruik in Vlaanderen
  2. normes terres décontaminées, die in principe gelden voor gereinigde gronden.
  Bodem die voldoet aan de normen voor niet-verontreinigde gronden (1), kan overal toegepast worden. Gereinigde gronden die voldoen aan de (2) kunnen enkel toegepast worden op terreinen gelegen in industriegebied.

  Wanneer de bodem reeds voldoet aan de normen voor 'terres décontaminées', kan een gebruikscertificaat worden aangevraagd om deze bodem toe te passen. We verwijzen daarvoor naar art. 13 van het 'arrêté du Gouvernement wallon favorisant la valorisation de certains déchets' van 14 juni 2001.

  Een grondverzetsregeling met technisch verslag en de traceerbaarheidsprincipes zoals deze gelden in het Vlaamse gewest is nog niet van toepassing. Momenteel wordt een nieuwe grondverzetsregeling uitgewerkt.
 2. Brussel
  In januari 2012 verscheen de laatste versie van de richtlijn 'Voorwaarden voor afgegraven bodem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest'.

  Deze nota is in eerste plaats van toepassing op dossiers die lopen in het kader van de Brusselse bodemordonnantie van 5/03/2009, meer specifiek voor het aanvullen van ontgravingen i.h.k.v. sanering of risicobeheer. Toch raadt het BIM aan om deze richtlijn algemeen toe te passen voor infrastructuur- of bouwprojecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Algemene principes:
  Aangevoerde aanvulgrond moet voldoen aan de Brusselse saneringsnormen (vergelijkbaar met de Vlaamse streefwaarden). Het gehalte aan bodemvreemde materialen (bvb. resten bouwafval) bedraagt maximaal 1% (massa/volume). Het mengen van gronden om een betere kwaliteit te verkrijgen is verboden. Deze grond moet minstens op de volgende parameters worden onderzocht: PAK's, zware metalen, minerale olie en VOCl's.

  Specifiek geval:
  Grond afkomstig van het perceel zelf kan - voor zover het geen te saneren grond betreft - worden hergebruikt, indien aan o.a. de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  1. de concentraties van de afgegraven gronden < 80% van de interventiewaarden (voor de betreffende kwetsbaarheidszone);
  2. er kan geen bijkomende grondwater- of oppervlaktewaterverontreiniging worden veroorzaakt;
  3. de mogelijke blootstelling levert geen bijkomend risico op voor milieu of volksgezondheid;
   (de voorwaarden ivm bodemvreemde materialen en het verbod op mengen blijft van toepassing)
 
 1. Frankrijk
  Sinds februari 2012 is een 'guide de réalisation hors site des terres excavées en technique routière et dans des projets d'aménagement' van toepassing voor risicoterreinen (terreinen onder het toepassingsgebied van het 'bodemdecreet'. De principes van deze Code van Goede Praktijk zijn vergelijkbaar met deze van de 'studie ontvangende grond' in Vlaanderen, waarbij moet worden nagegaan of het gebruik van de uitgegraven bodem geen risico's inhoudt (blootstelling, grondwater,...).

  Deze 'Guide pratique' wordt momenteel uitgetest via een aantal pilootprojecten.

  Ook wordt momenteel werk gemaakt van een traceerbaarheidsprocedure. Eind 2012 werd een internet-platform voorgesteld (Terrass), via dewelke grondstromen zullen opgevolgd worden.

  Meer nieuws volgt.
 2. Nederland
  (volgt nog)


Grondverzet buiten vlaanderen