Laat u niet verrassen! De Grondbank bereidt zich nu reeds voor

In het nieuwe Vlarebo is een overgangsperiode voorzien van 1 juni tot en met 27 november 2008. Vanaf deze datum dienen alle technische verslagen te voldoen aan de nieuwe regels en normen en dient alle grondverzet conform de nieuwe regelgeving te verlopen.

Gewijzigde normen
De nieuwe normen voor het gebruik van uitgegraven bodem moeten bijgevolg na 27 november 2008 worden toegepast. Belangrijk daarbij is dat deze gebruiksnormen voor een beperkt aantal parameters strenger kunnen worden. Dat is zo bvb. voor de parameter zink.

Dergelijke wijzigingen kunnen belangrijke gevolgen hebben voor oa. aanbestedingen en bestekken, maar ook voor de aflevering van bodembeheerrapporten.

Bestaande technische verslagen
Deze wijzigingen zijn ook belangrijk voor de technische verslagen die nu reeds conform verklaard zijn. Rekening houdend met de lange uitvoeringstermijnen van sommige bouw- en infrastructuurprojecten, kan het aangewezen zijn om nu reeds de nodige aanpassingen te laten doen door uw erkende bodemsaneringsdeskundige, en vervolgens de conformverklaring te laten herzien.

Nieuwe technische verslagen
Dit geldt uiteraard ook voor technische verslagen die nog opgemaakt dienen te worden en waarvan u reeds weet dat de grondwerken zeker niet voor 1 juni 2008 zullen uitgevoerd worden. Vraag in dat geval aan uw erkende bodemsaneringsdeskundige om het technisch verslag nu reeds conform de nieuwe regelgeving op te stellen.

Bestekken
Ook voor aanbestedingen en bestekken kan er heel wat veranderen. Enerzijds zijn er de nieuwe verantwoordelijkheden, waar we verder in deze nieuwsbrief op terugkomen. Anderzijds kan het zijn dat de gegevens over het uit te voeren grondverzet niet meer conform zijn met de nieuwe regelgeving.
Daarom is het belangrijk om ook de besteksposten ivm grondverzet aan te vullen/uit te breiden.

Voorbereid 
De Grondbank heeft zich ondertussen grondig voorbereid op de komende veranderingen, zodat de overgang zo vlot mogelijk kan verlopen en u zo weinig mogelijk hinder ondervindt. Om dit efficiënt aan te pakken, is het belangrijk om goede afspraken te maken met de opdrachtgever, de erkende bodemsaneringsdeskundige en de uiteraard ook de aannemer

Indien u vragen heeft over projecten die rond of na deze overgangsfase aanvangen, contacteer ons dan zo snel mogelijk. Samen kunnen we dan kijken welke aanpassingen eventueel dienen te gebeuren.

Elisa Vermeulen, verantwoordelijke Cel Ondersteuning