Werken opgestart vóór 1 juni 2008 - Gebruik als bouwstof

In het verleden was er soms onduidelijkheid over de maximale toepassingsdikte van bouwstof in (onder)funderingen van oa. wegenis, vloerplaten en andere verhardingen. In bepaalde gevallen werd er afgeweken van de gebruikelijke toepassingsdikte van 50 à 60 cm. Deze uitzonderingen werden uitsluitend toegestaan indien dit vereist was omwille van bouwtechnische redenen.

Een aantal van deze werken zijn ook na 1 juni nog in uitvoering. Wanneer voor deze werken eerder reeds een grondtransporttoelating werd afgeleverd kunnen ze onder dezelfde voorwaarden worden afgerond (met een afwijkende toepassingsdikte). Het gaat met andere woorden over werken waarvoor de Standaard Verklaring Afnemer (SVA) reeds eerder werd goedgekeurd. Dit geldt niet voor zones/delen van het werk die voordien nog niet waren opgenomen in de SVA.

Na 1 juni

Sinds 1 juni 2008 is de langverwachte lijst voor bouwkundige bodemgebruik en het gebruik van uitgegraven bodem in een vormvast product van toepassing.

Aan de hand van deze lijst (toegevoegd in bijlage) kan u nagaan in welke gevallen een partij uitgegraven bodem mag worden toegepast voor bouwkundig bodemgebruik of in een vormvast product. Daarbij worden in een aantal gevallen - bvb. (onder)fundering van wegenis - maximale toepassingsdiktes opgegeven.

Heeft u vragen over deze lijst of specifieke toepassingen ? Neem dan contact op met Elisa Vermeulen, Verantwoordelijk Cel Ondersteuning (02/545.58.83)