Meervolumes op de werf

Bij de voorbereiding van nieuwe projecten wordt het totaalvolume uit te graven bodem dikwijls rudimentair ingeschat. Wanneer het technisch verslag wordt opgemaakt baseert de erkende bodemsaneringsdeskundige zich inderdaad dikwijls op voorlopige gegevens.

Niet zelden echter blijkt tijdens de uitvoering dat het volume uit te graven bodem de oorspronkelijke inschatting ruim overschrijdt. Aangezien de bemonsteringstrategie in het technisch verslag gebaseerd is op het uit te graven volume,  kan het zijn dat het aantal genomen bodemmonsters onvoldoende wordt. De tussenkomst van een erkende bodemsaneringsdeskundige is dan vereist om na te gaan of er nog voldoende garanties zijn voor de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Dit is bovendien ook essentieel om een bodembeheerrapport te verkrijgen.

Hoe vertragingen voorkomen tijdens de uitvoering ?

Indien u bij de start of tijdens de uitvoering aanwijzigingen heeft dat de ingeschatte volumes ontoereikend zullen zijn, neem dan direct contact op met uw opdrachtgever. Deze kan dan zo spoedig mogelijk een erkende bodemsaneringsdeskundige inschakelen. Houdt ook de Grondbank op de hoogte, zodat ook uw transportdocumenten aangepast kunnen worden.  

Wacht alleszins niet tot na de afronding van de grondwerken om de meervolumes door te geven. Het inschakelen van een erkende bodemsaneringsdeskundige na uitvoering van de werken laat niet altijd toe om de situatie nog te corrigeren.

Uiteraard voorkomt men dergelijke problemen het best door van bij de aanvang (vóór de opmaak van het technisch verslag) de volumes ruim genoeg in te schatten. Op die manier kunnen vertragingen tijdens de uitvoering vermeden worden.

Heeft u vragen ? Contacteer ons gerust.

Het Grondbankteam