Soepeler acceptatievoorwaarden voor DOP's

Rubriek 60 : opvullen van putten

In het verleden werd in de milieuvergunning van putten, groeves en graverijen soms de specifieke acceptatienorm van 100 ppm voor minerale olie opgenomen. Dit was strenger dan de norm die geldt voor het vrij gebruik van uitgegraven bodem, nl. 300 ppm.  Dit had als gevolg dat een aantal DOP's bepaalde partijen uitgegraven bodem, die wel in bvb natuurgebied mochten toegepast worden, toch niet mochten aanvaarden.

Het O.V.O. vzw (Overlegcomité Vlaamse Ontginners) heeft deze onlogische situatie aangekaart bij de OVAM. Resultaat van dit  overleg is de kersverse nota van OVAM : 'Grenswaarden voor de concentratie aan minerale olie in gronden, gebruikt voor het vullen van putten'.

In deze nota (zie bijlage) wordt duidelijk gesteld dat een verhoging van de acceptatienorm voor minerale olie naar 300 ppm aanvaardbaar is. Belangrijk echter is dat hiervoor steeds een wijziging van de milieuvergunning vereist is. De nieuwe acceptatienorm is dus niet automatisch van toepassing!

Vernieuwing milieuvergunningen: niet vergeten 

Ter info geven we nog mee dat een groot aantal milieuvergunningen, afgeleverd in de periode van vóór het Vlarem, ten laatste zullen vervallen op 1/9/2011 (een klein aantal milieuvergunningen is nog geldig tot maximaal 15/08/2015).

1-090609__NOTA_OVAM-_OVO.pdf

 

Soepeler acceptatievoorwaarden voor DOP's