DEEL 1 : Binnenscheepvaart

Grondvervoer over het water
Veel potentieel nog niet benut

Binnenscheepvaart is soms een goed alternatief voor transport over de weg. Maar de capaciteit van onze binnenvaarders is onderbenut.

In opmars
Lang leek het alsof de binnenscheepvaart in Vlaanderen nog weinig toekomst had. Sinds de jaren negentig maakt het vervoer over de Vlaamse waterwegen een indrukwekkende opmars. In de periode 1997 – 2007 nam het aantal ton-kilometer toe met 47%.

De grondverzetregeling blijkt een grote stimulans te zijn geweest voor het grondvervoer over het water: de hoeveelheid getransporteerde grond steeg opvallend sterk. Afzetgebieden vinden voor grondoverschotten wordt immers steeds moeilijker. Zeker bij grote infrastructuurprojecten kunnen de transportafstanden groot zijn. Bovendien hebben vele centra voor grondreiniging en tussentijdse opslagplaatsen zich gevestigd aan de waterkant. Zij richten zich steeds meer op het buitenland en kiezen bijgevolg voor de binnenvaart. Petra De Somere (Promotie Binnenvaart Vlaanderen): 'De grondverzetregeling is voor de schippers zeer belangrijk. Tegenwoordig is de kwaliteit van de grond gekend, zodat fouten bij het transport vermeden worden.'

Onbekend is onbemind?
Maar een deel van de vervoerscapaciteit van de binnenvaart blijft onbenut. Veel aannemers zetten liever hun eigen vloot vrachtwagens in. Ook de praktische organisatie schrikt hen af. 'Onterecht', zegt Jan D’Haeyer (Shipit). 'De vervoersorganisator zorgt voor een volledig logistiek concept. Samen met de klant worden de laad- en loskade uitgekozen, daarna zorgen wij voor de volledige organisatie van het transport'. Vaak is de vervoersorganisator een volwaardige projectpartner, die ook de nodige tussentransporten met vrachtwagens voor zijn rekening neemt.

Groen
Een plus van binnenvaart is ook de lage CO2-uitstoot. Zelfs de oudere Belgische schepen varen doorgaans met vrij jonge motoren. 'Promotie Binnenvaart Vlaanderen was van meet af aan voorstander van de verdere aanpassing van emissie-normen voor motoren voor binnenschepen, aldus Petra De Somere. 'De binnenvaart is ook versneld overgeschakeld op zwavelarme diesel'.

Grootschalig en betrouwbaar
Het schaalvoordeel van de binnenvaart is een belangrijke troef voor grote infrastructuurwerken. In relatief korte tijd kunnen enorme hoeveelheden grond worden getransporteerd over relatief grote afstanden. 5000 ton per dag is geen uitzondering. Bovendien hebben schepen zelden vertragingen en zitten ze niet vast op de Ring rond Antwerpen.

Wanneer is transport over water dan de beste keuze? 'Dat moet je geval per geval bekijken', antwoordt Geert Van Overloop (Degrave Antverpia). 'Je moet alle factoren in rekening brengen: totaalvolume, de termijn of fasering van de werken en de afstand tussen werf en waterweg.'

Ruimte voor groei
De groei van de binnenscheepvaart is deels te danken aan een aantal investeringen, zoals de tweede Evergemse sluis. Als de overheid de juiste maatregelen neemt, kan de binnenscheepvaart verder blijven groeien. Zij levert al heel wat inspanningen, zoals de toekenning van subsidies voor de modernisering van kleine schepen. 'Helaas onvoldoende nu", zegt Bart Van Hoorde (RKE). 'Momenteel is er een wezenlijk tekort aan kleinere schepen. Een belangrijk deel van het waterwegennet in Vlaanderen is alleen voor hen toegankelijk.' En bestaande subsidies zoals die voor de aanleg van nieuwe kaaimuren zijn dan weer te weinig bekend, voegt Petra De Somere daaraan toe. 

Info: Promotie Binnenvaart Vlaanderen, tel. 011 23 06 06, www.binnenvaart.be

Volgende nieuwsbrief : Vrachtwagenvervoer