Plagsel : bodem of afvalstof ?

Regelmatig krijgen wij vragen over het (her)gebruik van plagsel. Er is soms onduidelijkheid over welke wetgeving van toepassing is: moet plagsel worden beschouwd als afvalstof en dus behandeld worden volgens de bepalingen van het VLAREA, of gaat het om bodem (Vlarebo)?

Plaggen is een oude techniek waarbij 'plaggen' worden gestoken in heidegebieden, om te gebruiken als dakbedekking of bemesting. Plagsel werd vroeger vooral gebruikt als grondstof voor de zogenaamde potstal. Hierin werden de plaggen gemengd met mest en gebruikt als bodemverbeteraar op de akkers. Vandaag is plaggen een belangrijke techniek in het natuurbeheer om vergraste of oude heiden terug te verjongen.

Plaggen betekent m.a.w. dat uitsluitend de bovenste bodemlaag afgestoken wordt, dikwijls manueel en daardoor zelden dieper dan de eerste 10-20 cm van de bodem. Het betreft m.a.w. geen grondwerken zoals deze in het kader van bvb. bouwprojecten of niveleringswerken.

Vandaag is plagsel nog niet expliciet opgenomen in het Vlarea. Daarom hanteert OVAM voorlopig de volgende richtlijn:
Plagsel van 10 - 20 cm kan worden beschouwd als een afvalstof. Indien meer dan 20 cm wordt verwijderd, is er geen sprake meer van 'plaggen' en dient deze volgens de bepalingen van het VLAREBO te worden behandeld (grondverzet).

Gebruik van plagsel: (voorlopige richtlijn)

Plagsel kan (in zoverre het over plagsel in de strikte zin van het woord gaat - zie hierboven):

• afgevoerd worden naar een composteringsinstallatie. Dit gebeurt in de praktijk zelden: plagsel heeft in de meeste gevallen geen meerwaarde voor het proces en de compost;
• ingeval van grote partijen plagsel kan aan de minister toestemming gevraagd worden om dit als bodem te gebruiken;
• op het terrein zelf hergebruikt worden;
• gebruikt worden in de potstal.

Belangrijke opmerking: ook wanneer het gaat over plagsel, bestaat er uiteraard een risico op verspreiding van aanwezige verontreiniging. Eventuele informatie i.v.m. de verontreinigingsgraad blijft dus steeds belangrijk.

 

Plagsel : bodem of afvalstof ?