Gebruik van uitgegraven bodem in Brussels gewest

Aannemers voeren soms grond vanuit het Vlaams naar het Brussels Gewest. Gelden daarvoor dezelfde richtlijnen zoals opgenomen in het Vlarebo ?

In het Brussels Gewest bestaat er (nog) geen specifieke grondverzetsregeling. Toch moet uitgegraven bodem aan een aantal voorwaarden voldoen om in één van de 19 Brusselse gemeenten te mogen worden gebruikt.

In februari van dit jaar verscheen een nieuwe nota* m.b.t. bodemsaneringen. De grond die wordt gebruikt voor het opvullen van een gesaneerde zone dient namelijk aan welbepaalde normen te voldoen. Aangezien er geen concrete normen bestaan voor grondverzet in het algemeen, raadt het Brussels Instituut voor Milieubeheer (B.I.M.) aan om diezelfde normen ook voor infrastructuur- en bouwprojecten te gebruiken.

De volledige nota vindt u in bijlage, alsook een kopie van de interventie- en saneringsnormen.

Kort samengevat: 
- Wanneer grond wordt aangevoerd van buiten de werf, moet deze voldoen aan de Brusselse 'bodemsaneringsnormen'.
- Voor hergebruik van uitgegraven bodem die afkomstig is van het perceel zelf, gelden minder strenge voorwaarden. Meer details vindt u in de nota.

Verschillen met de Vlaamse grondverzetregeling:
- De 'bodemsaneringsnormen' in het Brussels Gewest zijn vergelijkbaar met onze waarden voor vrij gebruik, en zijn niet te verwarren met onze Vlaamse Bodemsaneringsnormen (die in Brussel "Interventiewaarden" worden genoemd).
- Er is geen verplichting voor de opmaak van een technisch verslag. Ook kan en mag de Grondbank geen bodembeheerrapporten afleveren.
- Volgens de nota dienen er puntstalen genomen te worden. Dit in tegenstelling tot in het Vlaamse Gewest, waar mengmonsters toegelaten zijn.
- Voor het transport over de gewestgrenzen heen is het gebruik van een identificatieformulier verplicht.

Concreet:
Als men aanvulgrond vervoert van het Vlaams gewest naar een saneringsproject in het Brussels Gewest, zal een erkende bodemsaneringsdeskundige controlestalen (puntstalen) nemen bij ontvangst van de partij. Het is dus zeker aangeraden om te beschikken over een technisch verslag of tenminste een aantal analyseresultaten. Die resultaten kunnen dan getoetst worden aan de Brusselse saneringsnormen. Ook al worden in het Vlaams gewest meestal mengmonsters genomen, geeft dit al een goede indicatie

Als men aanvulgrond vervoert naar een gewoon infrastructuur- of bouwproject, is er geen staalname verplicht. Toch stelt het B.I.M. dat dezelfde normen van toepassing zijn. Om problemen te voorkomen is het ook hier aangeraden om grond aan te voeren waarvoor een technisch verslag beschikbaar is en de analyseresultaten te toetsen aan de Brussels normen.

Indien u nog vragen heeft over het vervoer van uitgegraven bodem naar Brussel, neem dan contact op met de Grondbank of het B.I.M.. 

Andy Heurckmans
vzw Grondbank

* deze nieuwe nota vervangt de voorwaarden voor hergebruik van gronden die opgenomen waren in de technische nota met betrekking tot het uitvoeren van bodemsaneringsvoorstellen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van maart 2009. Dit in afwachting van het aannemen van het besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het gebruik, het transport, de opslag, de behandeling en de traceerbaarheid van uitgegraven en aangevulde grond zoals voorzien in artikel 72 van de ordonnantie van 5 maart 2009.

1-Voorwaarden_gebruik_uitgegraven_bodem_in_Brussel_(2-talig).doc

2-Interventienormen_Brussel.pdf

3-Saneringsnormen_Brussel.pdf

 

Gebruik van uitgegraven bodem in Brussels gewest