Ruimen en herprofileren van grachten : integreren in technisch verslag

Soms worden wegen- en rioleringswerken gecombineerd met het ruimen en/of herprofileren van afwateringsgrachten. In principe valt ruimingsslib onder de bepalingen van het Vlarea. Als het echter gaat om beperkte ruimings- of herprofileringswerken die deel uitmaken van een veel omvangrijker wegen- en rioleringswerk, mag dit worden geïntegreerd in het technisch verslag. Het volume slib mag daarbij niet meer dan 5% van het totaalvolume bedragen.

Hergebruik binnen de projectzone
Voor het hergerbuik binnen de projectzone mogen dezelfde principes van grondverzet worden toegepast. Zolang dit tenminste binnen de grenzen van het openbaar domein gebeurt (geen privé percelen). Men hoeft in dat geval dus niet de klassieke regels te gebruiken i.v.m. bvb. de 5-meterstrook. Wanneer het slib niet binnen de kadastrale werkzone kan hergeruikt worden, dan dient het als afvalstof afgevoerd en afgehandeld worden (o.a. gebruikscertificaat, reiniging,...).  

Belangrijk 
De bemonstering en analyses dienen wel te gebeuren volgens de 'Leidraad en algemene code van goede praktijk voor bagger- en ruimingsspecie' (zie bijlage). Zeer kort samengevat: 

1. Bemonsteringsstrategie: deze wijkt af van de strategie voor grondverzet: voor bvb. individuele grachten is de strategie gebaseerd op de lengte van het traject: mengmonsters worden samengesteld per traject van maximaal 1 km.
2. Analyses: afhankelijk van de situatie, dienen naast het SAP-pakket ook analyses te gebeuren op PCB's en organochloorpesticiden.

Waterbouwkundige werken
De mogelijkheid om het gecombineerd droog grondverzet en het te baggeren deel voor een waterbouwkundig werk integraal in een technisch verslag op te nemen, blijft van toepassing. Wij verwijzen hiervoor naar blz. 36 van de leidraad.

Voor meer informatie hierover, aarzel niet om ons te contacteren.

Andy Heurckmans
vzw Grondbank

1-ovcp090629_Leidraad_CGP_Bagger_ruimingsspecie[1].pdf

 

Ruimen en herprofileren van grachten : integreren in technisch verslag