Voorstelling 2de nota wegen- en rioleringswerken Grondbank - 26 november 2010

Op 26 november stelt de Grondbank haar nieuwe nota 'wegen- en rioleringswerken' voor. Deze infosessie gaat door in onze kantoren te Brussel en richt zich in de eerste instantie tot de erkende bodemsaneringsdeskundigen en opdrachtgevers.

Samen met de aannemers, opdrachtgevers, studiebureaus en de erkende bodemsaneringsdeskundigen werkt de Grondbank al een aantal jaar aan oplossingen voor de typische problemen bij wegen- ern rioleringswerken. In juli 2009 lanceerden wij reeds een eerste “nota wegen- en rioleringswerken”. Nu, een jaar later verschijnt onze tweede nota.

Bemonsteringsstrategie
Het is zeer moeilijk om m.b.v. de minimale bemonsteringsstrategie een betrouwbaar beeld te geven van de uit te graven bodem ter hoogte van bestaande wegenis:

- langsheen het traject is de heterogeniteit van de bodem groot en het aantal boringen beperkt (elke 100 à 200 m);
- dikwijls zijn er vele verschillende stroken : voetpaden, fietspaden, rijbanen, midden- en zijbermen,... deze werden in de loop der jaren bijgevoegd en/of heraangelegd;
- een aantal zones worden amper of niet bemonsterd, o.a. zones van de nutsleidingen, thv de bestaande (op te breken) riolering,...

Tijdens de uitvoering wordt dan dikwijls vastgesteld dat  de werkelijkheid niet overeenkomt met hetgeen in het technisch verslag werd beschreven.

Opeenvolgende grondwerken
Bij wegen- en rioleringswerken gebeuren de grondwerken zeer gefaseerd: voor de echte grondwerken beginnen, is de bodem dikwijls al enkele keren doorgewoeld: bvb. voorbereidende werken aan nutsleidingen, huisaansluitingen, gebruik van minder hinder steenslag,...

Ook bij de plaatsing van de nieuwe rioleringen kan het fout gaan: selectieve uitgraving is niet altijd makkelijk.

Nieuwe nota
De nieuwe nota voor wegen- en rioleringswerken geeft concrete tips voor erkende bodemsaneringsdeskundigen voor de opmaak van een betrouwbaar technisch verslag. Daarbij wordt rekening gehouden met de problematiek van de geroerde grondlagen (o.a. bestaande rioleringen) en de toplagen, typisch heterogeen van samenstelling. Ook wordt er opnieuw aandacht besteed aan de uitvoering van selectieve uitgraving, inkalving,…

Praktisch
Wanneer: 26 november, 14u
Waar: Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel, Auditorium, gelijkvloers
Grondbank ligt op 5 minuten van Brussel Centraal. Parkingmogelijkheid vlakbij : parking Albertine

Inschrijvingen: geef gewoon een seintje via grondbank@grondbank.be
aangeslotenen gratis, niet-aangeslotenen : 80€.

 

Voorstelling 2de nota wegen- en rioleringswerken Grondbank - 26 november 2010