Nieuwe principes voor wegen- en rioleringswerken ondersteund door OVAM

Op 26 november stelde de Grondbank haar nieuwe nota voor wegen- en rioleringswerken voor aan de erkende bodemsaneringsdeskundigen. In december 2010 vond een overleg plaats tussen OVAM en de bodembeheerorganisaties. Doel van dit overleg was om bij de beoordeling van technische verslagen op dezelfde lijn te staan. Iedereen kon zich vinden in het volgende basisprincipe:

De volgende zones in het technisch verslag kunnen niet zonder meer voor vrij gebruik ingedeeld worden:

Oppervlakkig grondwerk”: grond uit de toplagen die door de grote heterogeniteit en door bijkomende opmenging tijdens de voorbereidende werken en plaatselijke grondverplaatsing een groot risico vormen (gebruik als bodem buiten de kadastrale werkzone). Omwille van de uitvoerbaarheid zal dit in praktijk meestal samenvallen met de uitgraving tot het niveau van het toekomstig baanbed.

Vergraven zones”: uitgravingszones die omwille van praktische redenen niet of onvoldoende bemonsterd kunnen worden (bestaande nutsleidingen en rioleringen, huisaansluitingen,…)

Dit zal binnenkort ook door OVAM gecommuniceerd worden in hun nieuwsbrief.

Voor meer details en de concrete invulling verwijzen we naar de definitieve versie van onze nota in bijlage. 

Of neem contact op met:
Elisa Vermeulen, verantwoordelijke Cel Ondersteuning, 02 545 58 83, 
Cindy Bullens, verantwoordelijke Projecten 02 545 58 82.

1-101217_Grondbank_vzw_-_nota_wegen_en_riolering_2.pdf

 

Nieuwe principes voor wegen- en rioleringswerken ondersteund door OVAM