Actualisatie technische verslagen

Een technisch verslag is 2 jaar geldig. Na deze periode is een actualisatie van de resultaten nodig. Een update kan gaan van een eenvoudige navraag over eventuele wijzigingen tot het uitvoeren van nieuwe staalnames. De Grondbank krijgt hierover regelmatig vragen.

Op het recent overleg tussen de Grondbank en de Vereniging van de Erkende Bodemsaneringsdeskundigen (VEB vzw) werden enkele veel voorkomende gevallen besproken. De onderstaande gevallen zijn slechts richtinggevend: de erkende bodemsaneringsdeskundige draagt steeds de verantwoordelijkheid om de situatie juist in te schatten. 

1. Onverdachte terreinen

Wanneer het een onverdacht  terrein betreft, moet worden nagegaan of er zich geen calamiteiten hebben voorgedaan en geen afvalstoffen werden achtergelaten. Ook moet er worden nagevraagd of er ondertussen geen grondwerken werden uitgevoerd, of dat er grond werd aangevoerd. Indien dat niet het geval is, volstaat het dat de eigenaar/exploitant verklaart dat de situatie niet is gewijzigd.

De verklaring kan dan als aanvulling op het technisch verslag aan de Grondbank worden overgemaakt.

2. Ondergrondse stookolietanks

In geval er zich (kleinere) stookolietanks op het terrein bevinden, moet de erkende bodemsaneringsdeskundige bijkomend nagaan of er zich geen problemen hebben voorgedaan (overvulling, lekken,...). Bij twijfel is een terreinbezoek aangeraden.

3. Vlarebo-activiteiten

Als er op het terrein Vlarebo-activiteiten plaatsvinden, moet er een actualisatie gebeuren naar analogie van de "Procedure Oriënterend Bodemonderzoek". Meer bepaald verwijzen we naar de strategie 5D (vorige OBO is meer dan 1 jaar oud). De verdachte zones zullen m.a.w. bijkomend onderzocht moeten worden. De bepalingen in verband met het grondwater zijn uiteraard maar relevant indien een grondwaterbemaling zal worden toegepast.

4. Hertoetsing

Sommige oudere technische verslagen zijn nog opgesteld in de periode dat de laatste versie van het VLAREBO nog niet van kracht was (opgemaakt vóór 1 juni 2008). Er zal in dat geval nog een hertoetsing dienen te gebeuren. Eventueel zal een aanpassing van o.a. het zoneringsplan en de opmetingstabel nodig zijn.
In geval van wegen- en rioleringswerken raden we ook aan om bijkomend de nieuwe principes voor W&R werken – zoals goedgekeurd door OVAM – toe te passen.

Uiteraard kunnen nog andere situaties voorkomen of kunnen andere controle-acties nodig zijn.

Heeft u vragen hierover? Neem gerust contact op met Andy Heurckmans (02 545 58 52) of Elisa Vermeulen (02 545 58 83).

 

Actualisatie technische verslagen