Norm bouwkundig bodemgebruik EOX geschrapt - vanaf 1 juni 2012

De norm voor bouwkundig bodemgebruik voor EOX wordt op 1 juni 2012 geschrapt. Deze wijziging is het gevolg van het zopas goedgekeurde VLAREMA.

De extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX) maakten al geen deel meer uit van het Standaardanalysepakket (SAP). Als gevolg van de wijziging behoort EOX nu tot de niet-genormeerde parameters.

Een overzicht van alle wijzigingen aan Vlarebo, gepubliceerd via het nieuwe VLAREMA:

Afdeling 10.6. Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

Art. 10.6.1. Artikel 1,7° van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming wordt vervangen als volgt:
“7° CMA: Compendium voor Monsterneming en Analyse, vermeld in artikel 8.2.1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen”.

Art. 10.6.2. In artikel 161, §2, 5°, en artikel 168, §2, 3°, en §3, 2°, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het woord "Afvalstoffendecreet" wordt vervangen door het woord ”Materialendecreet”;
2° de zin "Het gebruik van de uitgegraven bodem in het gebruiksgebied bouwstof als secundaire grondstof is niet toegelaten." wordt opgeheven. *

(* vermoedelijk betreft dit een vergissing: deze zin stond niet in dat specifieke art. 161 en 168) 

Art. 10.6.3. In bijlage VI van hetzelfde besluit worden in de tabel de woorden “Extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX)” en het getal “10” opgeheven.

Vragen? elisa.vermeulen@grondbank.be