Voorwaarden voor hergebruik van afgegraven gronden in Brussel gewijzigd

Zopas heeft het BIM de vernieuwde richtlijn m.b.t. het hergebruik van afgegraven bodem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gepubliceerd. Deze nieuwe tekst is een update van de reeds bestaande richtlijn van 2010. Wij verwijzen hiervoor naar ons nieuwsitem van 25/04/2010 (klik hier).

Zoals reeds eerder toegelicht, is deze nota in de eerste plaats van toepassing op dossiers die lopen in het kader van de bodemordonnantie van 5/03/2009, meer specifiek voor het aanvullen van ontgravingen voor sanering of risicobeheer. Toch raadt het BIM aan om deze richtlijn algemeen toe te passen voor infrastructuur- of bouwprojecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Algemeen
De algemene principes blijven dezelfde:
Aangevoerde aanvulgrond moet voldoen aan de Brusselse saneringsnormen (vergelijkbaar met de Vlaamse streefwaarden). Het gehalte aan bodemvreemde materialen (bvb. resten bouwafval) bedraagt maximaal 1% (massa/volume). Het mengen van gronden om een betere kwaliteit te verkrijgen is verboden. Deze grond moet minstens op de volgende parameters worden onderzocht: PAK's, zware metalen, minerale olie en VOCl's.

 

Specifiek geval: grond afkomstig van het perceel zelf kan - voor zover het geen te saneren grond betreft - worden hergebruikt, indien aan o.a. de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- de concentraties van de afgegraven gronden < 80% van de interventiewaarden (voor de betreffende kwetsbaarheidszone);
- er kan geen bijkomende grondwater- of oppervlaktewaterverontreiniging worden veroorzaakt;
- de mogelijke blootstelling levert geen bijkomend risico op voor milieu of volksgezondheid;
(de voorwaarden ivm bodemvreemde materialen en het verbod op mangen blijft van toepassing)

Wijzigingen
Hoewel de grote lijnen dezelfde zijn gebleven, bevat deze nieuwe richtlijn toch een aantal wijzigingen/toevoegingen. Een kort overzicht:

- naar analogie met Vlaanderen geldt het principe dat de afgegraven bodem vóór hergebruik dient bemonsterd te worden. Het BIM kan daar in bepaalde gevallen uitzonderingen op toestaan;
- gronden die niet voldoen aan de voorwaarden om gebruikt te worden in het Brussels Gewest, kunnen nog eventueel in Wallonië of Vlaanderen worden toegepast, indien aan de respectievelijke regelgeving wordt voldaan;
- bodemanalyses kunnen ook uitgevoerd worden in labo's die erkend zijn in Wallonië of Vlaanderen;
- het gebruik van toeslagstoffen om de bouwtechnische kwaliteit van de grond te verbeteren, is toegestaan indien dit niet leidt tot toename van bodemverontreiniging.

Andere materialen
De richtlijn gaat ook uitgebreider in op het gebruik van primaire delfstoffen (zand, grind,...) en gerecycleerde materialen van bouw- en sloopwerkzaamheden (afkomstig van vergunde recyclagecentra).

Het gebruik van deze materialen is toegestaan in onderfunderingen met een maximale dikte van 30 cm. (vergelijkbaar met een bouwkundige toepassing  zoals gekend in het Vlaamse gewest). Hiervoor zijn geen analyses nodig indien oorsprongsattesten voorhanden zijn en er geen aanwijzigingen zijn dat ze verontreinigd zijn.

In Brussel bestaat in bepaalde gevallen ook de mogelijkheid om deze materialen toe te passen voor andere aanvullingen, mits de nodige analyses aantonen dat voldaan is aan de voorwaarden van deze richtlijn.

Tenslotte kunnen ook afbraakmaterialen afkomstig van de werf zelf worden hergebruikt (bvb. materialen van de afbraak van funderingen, rioleringen,...). Ook hier gelden strikte voorwaarden, zoals het uitvoeren van analyses.

Meer details vindt u in de volledige tekst (zie bijlage).

Vragen? steven.jonckheere@grondbank.be, andy.heurckmans@grondbank.be

1-Criteria_voor_hergebruik_van_grond_-_Brussel_2012.pdf

 

Voorwaarden voor hergebruik van afgegraven gronden in Brussel gewijzigd