Afspraken voor een vlotte omschakeling - het technisch verslag

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen aan Vlarebo en hoe u ermee dient om te gaan. Dit geldt voor alle gebruik van uitgegraven bodem na 1 juni 2012.

1. Schudproef

Het resultaat van de schudproef is enkel nog relevant voor die zware metalen waarvoor de waarde voor vrij gebruik werd overgeschreden (i.p.v. de streefwaarde). M.a.w.:
- als de uitloognorm (bijlage VII) voor een metaal wordt overschreden, maar de waarde voor vrij gebruik (bijlage V) voor dát metaal werd niet overschreden, dan mag toch de code xy1 mogen worden toegekend.
- sommige codes xy0 (nog geen schudproef uitgevoerd) kunnen onder dezelfde voorwaarden eveneens naar een code xy1 worden gewijzigd.

Moet voor elke aanpassing een erkende bodemsaneringsdeskundige ingeschakeld worden ?
Het is alleszins aangeraden om het technisch verslag door de erkende bodemsaneringsdeskundige te laten screenen. Voor eenvoudige gevallen - waarbij de analyseresultaten éénduidig zijn - kan daarvan worden afgeweken (aangepaste conformverklaring). In andere gevallen zal de erkende bodemsaneringsdeskundige een bijkomende evaluatie moeten uitvoeren. Dit is o.a. het geval wanneer slechts een deel van de resultaten voldoet aan de nieuwe criteria.

2. pH

De pH wordt als genormeerde parameter opgenomen in bijlage V (waarde voor vrij gebruik). De pH moet tussen 3 en 9 liggen. Concreet kan uitgegraven bodem met een verhoogde of verlaagde pH geen code 211 meer krijgen, maar minstens 311 (afhankelijk van de resultaten van de andere parameters).

Uitgegraven bodem met verhoogde of verlaagde pH zal m.a.w. enkel als bodem kunnen gebruikt worden mits Studie Ontvangende Grond (SOG)

Een voorbeeld:
Een partij uitgegraven bodem die vóór 1 juni 2012 voldeed aan alle normen voor vrij gebruik, maar een verhoogde pH vertoonde, kreeg meestal een code 211*, met specifieke gebruiksbeperkingen.  Vanaf 1 juni 2012 zal deze partij een code 311 krijgen. De grond zal niet meer als bodem kunnen gebruikt worden onder de vroegere voorwaarden: een  SOG is verplicht. 

Moet voor elke aanpassing een erkende bodemsaneringsdeskundige ingeschakeld worden ?
Ook hier is het alleszins aangeraden om het technisch verslag door de erkende bodemsaneringsdeskundige te laten screenen. In eenvoudige gevallen waarbij de betreffende partij (met verhoogde pH) reeds éénduidig werd afgebakend, is niet altijd een tussenkomst van een erkende bodemsaneringsdeskundige vereist. In de andere gevallen zal de erkende bodemsaneringsdeskundige het technisch verslag moeten aanpassen.

3. EOX

Vanaf 1 juni wordt ook de norm voor EOX geschrapt (bijlage VI). In een beperkt aantal gevallen werd deze norm (10 ppm) overschreden en werd de code xy9 toegekend. Indien dit het geval is kan de erkende bodemsaneringsdeskundige een bijkomende beoordeling doen en nagaan of het toekennen van de code xy1 mogelijk is. Een wijziging van het technische verslag is in dat geval nodig.

In de loop van de volgende weken zullen nog verdere afspraken worden gemaakt. Wij houden u op de hoogte! 

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Het Grondbank-team