Gebruik van materialen - Nieuwe Vlarema

Op 1 juni 2012 ging het nieuwe Vlarema van kracht. Eén van de wijzigingen is de vervanging van het 'gebruikscertificaat' door de 'grondstofverklaring'. Eens een afvalstof in aanmerking komt voor een specifiek gebruik, spreekt men bovendien van een 'materiaal'.

Voor wat betreft het gebruik van materialen als bodem of bouwstof werden enkele veranderingen doorgevoerd, vergelijkbaar met de wijzigingen die gelden voor het gebruik van uitgegraven bodem. Kort samengevat:
- gebruik als bodem (onderafdeling 2.3.3): VLAREMA verwijst net als tevoren naar de gebruiksvoorwaarden van het VLAREBO. De wijzigingen m.b.t. tot de parameters EOX en de pH zijn m.a.w. ook van toepassing;
- gebruik als bouwstof (onderafdeling 2.3.2): naar analogie met het VLAREBO is de kolomproef slechts verplicht voor die zware metalen waarvoor de waarde vrij gebruik werd overschreden. De totaalconcentraties voor zware metalen gelden nog steeds als richtwaarden.

We trekken ook uw aandacht op een administratieve vereenvoudiging voor het gebruik van een materiaal als bodem. Het gebruik van bvb. bagger- en ruimingsspecie is - op voorwaarde dat deze voldoet aan de normen voor vrij gebruik - vrijgesteld van de grondstofverklaring *.  

Voor bagger- en ruimingsspecie die niet voldoen aan de waarde voor vrij gebruik, maar waarvoor een studie ontvangende grond nodig is óf die kunnen worden afgevoerd naar een groeve waarvoor verhoogde acceptatiecriteria gelden, moet wel een grondstofverklaring worden aangevraagd. Wij raden aan om hiervoor contact op te nemen met OVAM.

* Wanneer specie voldoet aan de normen voor vrij gebruik, moeten de analyseresultaten 30 dagen voor het hergebruik ter inzage liggen bij de gemeente op wiens grondgebied het hergebruik zal plaatsvinden.

Blijven van toepassing:

1. Grond/bentoniet mengsels
Ook voor mengsels van bentoniet met uitgegraven bodem (o.a. van grond- en putboringen) die niet verontreinigd zijn, is geen grondstofverklaring nodig. Deze uitzondering was reeds van toepassing in het VLAREA.

2. De mogelijkheid om het nat en droog grondverzet bij grote waterbouwkundige werken samen in een technisch verslag te behandelen blijft bestaan. Wij verwijzen hiervoor naar de 'Leidraad en algemene code van goede praktijk bagger- en ruimingsspecie'.

3. Wegen- en rioleringswerken omvatten regelmatig ook een deel ruimingswerken (grachten langsheen de weg). Voor beperkte volumes (max 5%) kunnen deze volumes ook in het technisch verslag worden opgenomen. De Grondbank kan echter enkel bodembeheerrapporten afleveren voor dat deel dat binnen de werfzone wordt hergebruikt. De principes van de kadastrale werkzone (volgens het zoneringsplan) zijn dan van toepassing. Wanneer het slib echter wordt afgevoerd, kan geen bodembeheerrapport worden afgeleverd. De eerder besproken principes ivm de grondstofverklaring zijn dan van toepassing. We verwijzen hiervoor ook naar een nieuwsberichtje van oktober 2010: klik hier.

Grondbank vzw

 

Gebruik van materialen - Nieuwe Vlarema