Hergebruik van plagsel - update

Eind 2009 plaatsten wij een kort berichtje  i.v.m. plagsel (klik hier). Sinds het nieuwe Vlarema zijn er echter een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Net als in het Vlarea, werd plagsel niet opgenomen in bijlage 2.2 afdeling 1 van VLAREMA, de lijst van materialen die in aanmerking komen voor gebruik als bodemverbeterende middelen of meststoffen. Voor afvalstoffen (materialen) die niet in deze lijst opgenomen werden kan in principe nog een grondstoffenverklaring worden aangevraagd bij OVAM. In de praktijk wordt dit echter niet toegepast voor plagsel. Reden hiervoor is de instabiliteit van het plagsel als gevolg van het (te) hoog gehalte aan organisch materiaal.

Wat moet er dan wel gebeuren?
(1) Plagsel dat veel (onderliggend) zand bevat ten opzichte van de (bovenste) organische laag wordt alleszins beschouwd als uitgegraven bodem. De grondverzetsregeling is in dat geval van toepassing.
(2) Plagsel kan enkel gebruikt worden als bodemverbeterend middel na afzeving van de onderliggende grond. De afgezeefde bodem valt opnieuw onder de bepalingen van de grondverzetsregeling. Het plagsel zelf wordt daarna verwerkt in een composteringsinstallatie (kwaliteitsopvolging door erkende keuringsinstelling zoals VLACO vzw verplicht).  Het gestabiliseerd eindproduct kan nadien ingezet worden als meststof of bodemverbeterend middel.
(3) Plagsel mag echter wel binnen de projectzone zelf hergebruikt worden op voorwaarde dat dit kadert binnen een bosbeheerplan of wanneer het wordt gebruikt in de potstal.

 

Hergebruik van plagsel - update