Toetsingskader asbesthoudende uitgegraven bodem : een update

Voor asbest in uitgegraven bodem gelden reeds een tijdje richtwaarden en dit zowel voor gebruik als bodem binnen en buiten de kadastrale werkzone als voor bouwkundig bodemgebruik / vormvast produkt.  Maar betreffende asbesthoudende bodem zijn ook de bepalingen van de afvalstoffenwetgeving van belang.

 

 

 

 

We zetten alles nog eens op een rijtje:

Vooraf: gewogen of niet?
In het kader van de grondverzetsregeling moet de gewogen concentratie worden berekend. Dit houdt in dat de niet-hechtgebonden asbest met een factor 10 wordt vermeningvuldigd. De gewogen concentratie wordt als volgt berekend:

C (mg/kg) = 10 x C (niet-hecht) + C (hecht-gebonden)

Voor de drempel betreffende gevaarlijke afvalstoffen, wordt er NIET met de gewogen concentratie gerekend. M.a.w. wordt eenvoudigweg de som van de hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest genomen.

1. Gebruik als bodem buiten de kadastrale werkzone
Voor gebruik van uitgegraven bodem als bodem buiten de kadastrale werkzone is het in principe eenvoudig: hiervoor geldt een nultolerantie. M.a.w. er mogen geen vezels (hechtgebonden en niet-hechtgebonden) aanwezig zijn. 

2. Gebruik als bodem binnen de kadastrale werkzone 
De basistoetsingswaarde voor gebruik binnen de kadastrale werkzone is 100 mg/kg DS. Uitgegraven bodem met (gewogen) concentraties onder de 100 mg/kg ds kan dus vrij binnen de kadastrale werkzone* worden hergebruikt. Boven deze waarde van 100 mg/kg ds moet de erkende bodemsaneringsdeskundige nagaan of hergebruik geen risico's (blootstelling, verspreiding) kan inhouden. Op basis van een risico-analyse moeten bvb. specifieke gebruiksvoorwaarden worden vastgelegd.  Alleszins wijzen we ook de grenswaarde voor gevaarlijke afvalstof, waarboven hergebruik uitgesloten is (zie verder). 

Belangrijk: wanneer uitgegraven bodem met concentraties van meer dan 100 mg/kg binnen de kadastrale werkzone wordt gebruikt, moet de locatie van de partij mee opgenomen worden in de asbestinventaris (KB2006 - uitvoeringsbesluit binnen de Codex betreffende het welzijn op het werk). Dit in verband met eventuele risico's op blootstelling bij toekomstige werken.

* belangrijke opmerking: bij het afbakenen van de kadastrale werkzone moet ook rekening worden gehouden met de zone waarbinnen reeds asbest werd aangetroffen, om verspreiding tegen te gaan.

3. Bouwkundig bodemgebruik/vormvast produkt
Voor bouwkundig bodemgebruik / vormvast produkt is de norm voor gerecycleerde granulaten (Vlarema) van toepassing: de gewogen concentratie moet kleiner zijn dan 100 mg/kg ds.

4. Gevaarlijke afvalstof ?
Wanneer uitgegraven bodem meer dan 1000 mg/kg ds asbest bevat (niet gewogen), dan is het een gevaarlijke afvalstof. In dat geval is alle gebruik alleszins uitgesloten. Dit sluit echter niet uit dat beneden deze grenswaarde reeds extra maatregelen vereist zijn (veiligheidspreventie, vergunningen,...).

5. Bemonstering en analysemethode
De volgende CMA's betreffende de monsterneming en de analyse zijn van toepassing voor asbestbepaling. Voor voorafgaandelijke bemonstering van uit te graven bodem is de CMA 1/A.20 van toepassing. Wanneer het gaat om reeds uitgegraven bodem, wordt aangeraden om CMA 1/A.19 te gebruiken.

CMA 1/A.19 Monsterneming voor bepaling van asbest in gerecycleerde granulaten 
CMA 1/A.20 Monsterneming voor bepaling van asbest in verhardings-, funderings- en bodemlagen
CMA 2/II/C.2 Bepaling van vezels asbest in gerecycleerde granulaten
CMA 2/II/C.3 Bepaling van vezels - asbest in verhardings-, funderings- en bodemlagen

Deze CMA's vindt u in bijlage.

Heeft u vragen over asbest in uitgegraven bodem en hoe daar mee om te gaan? Contacteer Elisa Vermeulen:
elisa.vermeulen@grondbank.be, 02 545 58 83.

Elisa Vermeulen
Cel Ondersteuning
Grondbank vzw

1-ontwerp_CMA_2_II_C.3[1].pdf

2-ontwerp_CMA_1_A.20[1].pdf

3-CMA_1_A.19[1].pdf

4-CMA_2_II_C2[1].pdf

 

Toetsingskader asbesthoudende uitgegraven bodem : een update