011 in wegen- en rioleringswerken

In december 2010 lanceerde de Grondbank haar 2de nota i.v.m. wegen- en rioleringswerken. In deze nota wordt de driedelige code 011 geïntroduceerd vanwege de typische problemen bij wegen- en rioleringswerken. Voor de details verwijzen we naar de nota zelf (zie bijlage).  Tegelijkertijd werden ook – in overleg met de sector – richtlijnen uitgewerkt om de driedelige code 011 in het bestek te integreren (cfr. "vuistregels steden en gemeenten", versie januari 2012).

 

De driedelige code 011 is van toepassing op de volgende 2 situaties:
- oppervlakkig grondwerk:  de toplaag tot het niveau van het nieuwe baanbed
- vergraven zones*: de bodem t.h.v. bestaande nutsleidingen, rioleringen en huisaansluitingen.

* Met vergraven zones wordt niet per definitie de ‘puinhoudende’ bodem bedoeld, hoewel puin wel aanwezig kan zijn. Vergraven zones zijn die zones waar in het verleden al werd gegraven en aanvulmateriaal werd gebruikt.

De driedelige code 011 wordt - in geval de mengmonsters in een bepaalde zone een code 211 aangeven - toegekend omdat het risico groot is dat die na uitgraving niet bevestigd wordt (als gevolg van de typische problemen bij wegen- en rioleringswerken). De uitgegraven bodem met code 011 kan slechts een code 211 krijgen nadat dit d.m.v. bijkomende bemonstering werd geverifieerd.

 

Aandachtspunten:

1.    Hoewel de driedelige code voor het oppervlakkig grondwerk in de meeste technische verslagen correct wordt toegepast, is dit zelden het geval voor de vergraven zones. Zo worden de vergraven zones niet altijd op het zoneringsplan aangeduid, of blijkt tijdens de uitvoering dat deze volumes niet werden meegeteld in de opmetingstabel.
Dit leidt nog regelmatig tot problemen: 
a.     Vanwege de belangrijke prijsverschillen tussen bodem die voldoet voor vrij gebruik en bodem die voor bouwkundig bodemgebruik in aanmerking komt, ontstaan er discussies over de verrekening van de kosten;
b.     De aannemer heeft – conform de afbakening op het zoneringsplan – partijen uit vergraven zones als 211 afgevoerd naar een nieuwe bestemming, waar deze – na controle – niet blijken te voldoen aan vrij gebruik.    

In de meeste gevallen behoudt de aannemer zelf de keuze om de partijen 011 al dan niet selectief uit te graven en tussentijds te stockeren voor bijkomende bemonstering. De voorziene grondbalans zal daarin meestal de doorslag geven. Om die reden is het belangrijk dat de berekening van de volumes (opmetingstabel in het technisch verslag) accuraat gebeurt, en dat dus ook de volumes 011 in de vergraven zones (bestaande leidingen en rioleringen) meegeteld worden. 

2.    011 ≠ alternatief voor bemonstering
De code 011 werd ingevoerd omdat de bestaande bemonsteringsstrategieën ontoereikend zijn om de heterogene ondergrond bij W&R werken in kaart te brengen, niet als alternatief voor bemonstering van bepaalde zones. Zo wordt bvb. niet aanvaard dat de code 011 wordt toegekend, om het aantal beton/asfaltboringen te beperken.  

3.    Bouwprojecten
De situatie op bouwterreinen – hoewel dikwijls ook heterogeen van samenstelling – is niet vergelijkbaar met deze van lijntrajecten.  De driedelige code 011 werd – in overleg de sector – specifiek ingevoerd voor lijntrajecten, en wordt best niet toegepast voor bouwprojecten.
De standaardprocedure stelt dat afperkend/bijkomend bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd wanneer er verontreiniging wordt vastgesteld of wanneer de minimale bemonsteringsstrategie ontoereikend is. In tegenstelling tot bij W&R werken is bijkomende bemonstering bij bouwprojecten meestal wel haalbaar. Zoals hierboven reeds vermeld moet zeker worden vermeden dat de code 011 onvolledige bemonstering zou camoufleren.

We benadrukken m.a.w. dat het technisch verslag in de eerste plaats een betrouwbaar beeld van de uit te graven bodem moet geven. Onvoldoende analyses leiden er toe dat aannemers zelf bepaalde inschattingen moeten doen, hetgeen tegen de essentie van de grondverzetsregeling indruist.

Heeft u vragen over de toepassing van de code 011, bij de opmaak van het technisch verslag of i.h.k.v. het bestek? Neem gerust contact met ons op. Cindy Bullens 02 545 58 82, Elisa Vermeulen 05 545 58 83, Andy Heurckmans 02 545 58 52.

1-101217_Grondbank_vzw_-_nota_wegen_en_riolering_2.pdf