Terranova : van gipsstort tot energiepark

Onlangs was de Grondbank te gast op de voormalige Kuhlmann site te Gent/Zelzate/Evergem. De herontwikkeling van deze Brownfield van 135 ha, die bestaat uit de fabrieksterreinen en een gipsstort, is sinds 2010 in handen van DEC, Dredging International, Jan De Nul en Envisan. Kristof Nachtergaele en Michiel Vandenbossche van Envisan leidden ons rond op de indrukwekkende site en gaven tekst en uitleg.

Oude Kuhlmann terreinen
Van  1912 tot 2009 werd op deze locatie door verschillende bedrijven zwavel- en fosforzuur geproduceerd. Het geproduceerde gipsafval werd geborgen in het naastgelegen gipsstort. Op het terrein naast de bestaande fabrieksinstallaties bevond zich tot de jaren 60 een gasfabriek die een aanzienlijke bodem- en grondwaterverontreiniging heeft veroorzaakt.

De voorbije jaren werden reeds grote delen van de terreinen gesaneerd. In een volgende fase zal de gasfabriek aangepakt worden. De grondwatersanering - de laatste fase van het bodemsaneringsproject – zullen nog verschillende jaren in beslag nemen.

Op de rand van het terrein werd een bos aangepland - een groenbuffer tussen de site en de wijk Klein Rusland. Een deel van de site werd ondertussen ingericht voor de verwerking van baggerspecie. Uiteindelijk zullen er 7 laguneringsbekkens operationeel zijn. De rest van de terreinen zullen gefaseerd vrijkomen voor nieuwe bedrijven

Gipsstort en energiepark
In een eerste fase werden er door Terranova een aantal dringende problemen aangepakt. Zo werd de wand van de stortplaats op sommige plaatsen verstevigd en werd het oppervlakkig afvalwater weggepompt en gezuiverd. Dit was essentieel om de stabiliteitsrisico's weg te nemen.

In een tweede fase zal aan de hand van een bodemsaneringsproject de aanpak van het grondwater onder het stort zelf wordt vastgelegd.

Het noordelijk deel van de stortplaats was in het verleden reeds volgestort en werd door Terranova reeds volledig genivelleerd en afgedekt. Ook de taluds rond het noordelijke deel worden momenteel van afdek voorzien. De toegepaste afdekmethode bestaat uit het aanbrengen van een ondoorlatende kleimat, een drainagelaag en 1,5 meter grond. De afdek zorgt er voor dat al het regenwater apart wordt opgevangen en zich niet meer door het stortmasief kan bewegen zodat geen bijkomende grondwaterverontreinig veroorzaakt wordt.

Het zuidelijk deel wordt nog steeds uitgebaat als gipsstort (categorie 2). Er wordt enkel droog en steekvast materiaal gestort.

Zowel het bovenvlak van het noordelijke deel als de zuidelijke taluds van het stort worden voorzien van een zonnepanelenpark met een totale capaciteit van 16.5 MWp. Vanaf eind 2013 zal de ‘witte gipsberg’, die vroeger een zwarte vlek in het landschap was, groene energie beginnen leveren!

Grondverzet
Voor de eindafdek wordt uitgegraven bodem met verschillende kwaliteiten aangevoerd, die telkens in verschillende vakken worden toegepast. Om de aanvoer zo vlot mogelijk te laten verlopen en vergissingen te voorkomen, werd een acceptatieprocedure op maat van de site uitgewerkt. Over een periode van ongeveer 6 jaar zal in totaal ca 3,5 miljoen m³ uitgegraven bodem worden toegepast.

Meer info over Terranova: klik hier.

 

Terranova : van gipsstort tot energiepark