Teelaarde van ontginningen valt onder zone voor gebruik ter plaatse

Een gangbare praktijk bij ontginningen is dat de bovenste teelaardelaag die niet kan worden gecommercialiseerd, tijdelijk wordt gestapeld binnen het ontginningsgebied. Nadat de groeve (of een deel ervan) opnieuw opgevuld is, wordt deze teelaarde opnieuw gebruikt voor de eindafwerking van de groeve. Deze toepassing valt niet onder de bepalingen van het Vlareop (Besluit van de Vlaamse Regering houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet), maar wel onder deze van de grondverzetsregeling (Vlarebo). Deze wordt nu gecatalogeerd als een 'gebruik binnen de zone voor gebruik ter plaatse'.

Concreet: wanneer de teelaarde wordt hergebruikt binnen hetzelfde (vergunde) ontginningsgebied voor de eindafwerking, is geen technisch verslag en bodembeheerrapport vereist. Wanneer de teelaarde wordt afgevoerd naar andere bestemmingen, is dit wel nodig.

De nieuwe versie van de Code van goede praktijk vindt u in bijlage. De toevoeging vindt u achteraan onder 2.3.
 

1-cvgp-afbakenen-zone-voor-gebruik-ter-plaatse-v130312.pdf

 

Teelaarde van ontginningen valt onder zone voor gebruik ter plaatse