Samenvattende nota Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Zopas heeft de Grondbank haar nieuwe nota afgerond over de Ordonnantie betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde gronden en de raakvlakken met grondverzet. Deze nota heeft als doel duidelijkheid te scheppen over de impact van die bepalingen van de Ordonnantie die van toepassing kunnen zijn bij de realisatie van een bouw- of infrastructuurproject.

In het eerste deel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste begrippen, principes en procedures inzake bodemsanering:

1) De indeling volgens de categorieën van de Brusselse inventaris van de bodemtoestand

2) Interventie- en saneringsnormen

3) De verschillende types verontreiniging en hun behandelingswijzen

4) Aanleidinggevende feiten om tot bodemonderzoek over te gaan en de bodemonderzoeksprocedure

Vervolgens volgt een overzicht van de principes betreffende het gebruik van afgegraven gronden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In het derde deel wordt er iets uitgebreider ingegaan op de raakvlakken tussen enerzijds de bepalingen van de bodemordonnantie en anderzijds de praktijk van het grondverzet. Zo wordt er een overzicht gegeven van de te volgen procedures wanneer de bouwheer een project wenst te realiseren op een terrein dat opgenomen is in de inventaris van de bodemtoestand. Ook wordt beschreven welke stappen genomen dienen te worden wanneer er een verontreiniging aan het licht komt tijdens de grondwerken, of reeds vroeger bij de opmaak van een technisch verslag (steeds meer opdrachtgevers in Brussel laten een technisch verslag opmaken volgens de Vlaamse standaardprocedure, opdat de grondoverschotten vlotter zouden hergebruikt kunnen worden in het Vlaamse gewest).

De Grondbank stelt deze nieuwe nota ter beschikking aan alle aangesloten opdrachtgevers, aannemers, erkende bodemsaneringsdeskundigen, TOP's en CGR's,...

U kan deze nota downloaden via de keuze 'vakinformatie' onder 'info' (blauwe keuzebalk). Door vervolgens in te loggen met uw login en paswoord, krijgt u de toegang tot verschillende nota's en extra informatie.

heeft u moeilijkheden om de nota te downloaden of heeft u vragen omtrent de inhoud ? Neem gerust contact op met:

steven.jonckheere@grondbank.be  tel. 02 545 58 57
andy.heurckmans@grondbank.be tel 02 545 58 52

 

Samenvattende nota Brussels Hoofdstedelijk Gewest