Moeilijk of niet-afzeefbare fracties

Voor het hergebruik van uitgegraven bodem worden in het Vlarebo maximaal toelaatbare gehaltes voor stenen (die niet van nature aanwezig zijn) en bodemvreemde materialen opgelegd. We vatten ze even samen:

1. Gebruik als bodem buiten de kadastrale werkzone
Het gehalte aan stenen mag maximaal 5% (massaprocent) bedragen en de afmetingen ervan bovendien niet meer dan 50mm. Het gehalte aan andere bodemvreemde materialen mag max. 1 massa- en volumeprocent bedragen.

2. Gebruik binnen de kadastrale werkzone (als bodem, bouwkundig bodemgebruik of vormvast product)
Het gehalte aan andere bodemvreemde materialen, andere dan stenen of steenachtig materiaal, mag max. 1 massa- en volumeprocent bedragen.

3. Bouwkundig bodemgebruik / vormvast produkt
Het gehalte aan andere bodemvreemde materialen, andere dan stenen of steenachtig materiaal, mag max. 1 massa- en volumeprocent bedragen.

Moeilijk afzeefbaar
In sommige bodemfracties zitten soms zeer fijne bodemvreemde partikelen zoals assen, kolenresten, puingruis, fijne sintels, asfaltkorrels,... Wanneer deze partikelen te klein zijn om  te worden afgezeefd, is de kans reëel dat de maximale gehaltes niet worden gehaald. Klassiek kan een zeefinstallatie stenen verwijderen van 2 à 4 cm (occasioneel 1 cm). Dit hangt evenzeer af van het type grond: zware leem- en kleigronden zijn bvb. moeilijk afzeefbaar.

Belangrijke informatie
In het geval dat een partij niet afzeefbaar wordt geacht (of wanneer wordt verwacht dat dit moeilijk zal zijn) is het belangrijk dat dit duidelijk gecommuniceerd wordt aan de aannemer. Om die reden moet de opdrachtgever hierover goed geïnformeerd worden.

Vermelden in het technisch verslag

De erkende bodemsaneringsdeskundige kan dit op verschillende manieren weergeven in het technisch verslag. Wanneer het bvb. zeer duidelijk is dat de maximale gehaltes nooit gehaald kunnen worden met de klassieke zeeftechnieken, kennen verschillende erkende bodemsaneringsdeskundigen de code 9yz toe. Op die manier is het voor zowel de opdrachtgever als de aannemer duidelijk dat een gebruik als bodem (buiten de kadastrale werkzone) uitgesloten is.  Hetzelfde kan soms ook gelden voor gebruik binnen de kadastrale werkzone: bvb wanneer er fijn partikelen gipsafval (niet-steenachtig bodemvreemd materiaal) in de bodem aanwezig zijn.

Alleszins, in geval van twijfel over de afzeefbaarheid, moet dit alleszins duidelijk worden vermeld in het technisch verslag.

Opgelet: deze problematiek speelt niet enkel een rol voor gronden die voldoen voor vrij gebruik. Verschillende groeves (met een opvulverplichting) mogen gronden ontvangen met concentraties hoger dan den waarde voor vrij gebruik. Het zelfde geldt voor een aantal terreinen waarvoor er een studie ontvangende grond werd uitgevoerd, of waarvoor het bodemsaneringsproject soepelere acceptatievoorwaarden voorschrijft.

Indeling stenen/BVM

- Stenen: metselwerk, betonpuin, steenslag,...
- Niet-steenachtige bodemvreemde materialen: plastic, gips , bitumen, hout, metaal, asbest-verdacht materiaal, papier, rubber,...
- Steenachtige bodemvreemde materialen: asfaltpuin, freesasfalt, slakken, as, sintels, glas, tegels, keramiek, cellenbeton, geëxpandeerde klei,...

Vragen hierover? Neem gerust contact op met één van onze projectmedewerkers.

Het Grondbank-team

 

Moeilijk of niet-afzeefbare fracties