Het grondverzetsplan : een instrument voor traceerbaarheid

De doelstelling van de grondverzetsregeling is voorkomen dat een nieuwe verontreiniging veroorzaakt wordt op de plaats waar de uitgegraven bodem wordt hergebruikt. Om dit te bereiken worden 2 instrumenten ingezet:

1. Het technisch verslag.
Dankzij het voorafgaandelijk bodemonderzoek en de 3-delig code weet de aannemer perfect wat de potentiële gebruiksmogelijkheden van de uit te graven bodem zijn.  Het zoneringsplan (essentieel onderdeel van het technisch verslag) bakent de partijen met verschillende milieukwaliteiten af, met als doel ervoor te zorgen dat deze partijen afzonderlijk kunnen worden uitgegraven (selectieve uitgraving) en correct worden afgevoerd naar een gepaste bestemming.

2. Traceerbaarheidsprocedure.
Het Vlarebo voorziet enerzijds in een aantal administratieve stappen voor de aannemer, zoals het aanvragen van bodembeheerrapporten of het melden van de afvoer naar een tussentijdse opslagplaats of centrum voor grondreiniging. Daarnaast moet de Grondbank als erkende bodembeheerorganisatie beschikken over een traceerbaarheidsprocedure die hen toelaat om de traceerbaarheid van de verschillende grondstromen op te volgen en te controleren. 

Het grondverzetsplan is één van de belangrijkste onderdelen van de traceerbaarheidsprocedure van de Grondbank. Via het grondverzetsplan kan de aannemer alle stappen ivm de selectieve uitgraving, de fasering en eventueel tussentijdse stapelen op een situatieplan aanduiden. Dit is uiteraard enkel nodig indien er een selectieve uitgraving  moet gerealiseerd worden.
Het is ook aangeraden om dit grondverzetsplan te integreren in de dagrapportering naar de bouwheer. Op die manier wordt het een krachtig middel om in geval van problemen of schadeclaims aan te tonen dat er werd gewerkt conform de resultaten van het technisch verslag.

Tips ivm het grondverzetsplan

Het grondverzetsplan is bij vele aannemers zeer goed ingeburgerd, maar toch past niet iedereen dit principe steeds toe. Daarom geven we graag nog enkele tips en concrete voorbeelden:

• Het grondverzetsplan is een dynamisch document en wordt tijdens de werken voortdurend aangevuld / bijgesteld in functie van de uitgevoerde werken.  
• Om het grondverzetsplan op te maken vertrekt men het best van het zoneringsplan. Soms kan dit zelfs vereenvoudigd worden, bvb. door partijen die niet selectief uitgegraven zullen worden aan te duiden als 1 partij (de volledige partij krijgt in dat geval de slechtste driedelige code).
• Wanneer een bepaalde partij tijdelijk op de werf wordt gestockeerd om deze bvb. later te gebruiken voor heraanvulling, duidt men de ligging van deze partij aan op het grondverzetsplan, met vermelding van de driedelige code.

Heeft u vragen over het grondverzetsplan en de belangrijkste aandachtspunten hierover? Neem contact op met één van onze projectmedewerkers. Graag spreken we af op een werf om dit beter toe te lichten.

Het Grondbank-team

 

Het grondverzetsplan : een instrument voor traceerbaarheid