Grondbank evalueert de aanpak van wegen- en rioleringswerken

Grondbank voert in samenwerking met de OVAM een evaluatie uit van de aanpak van het grondverzet bij wegen- en rioleringswerken. Deze evaluatie is een vervolg op de nota's die de Grondbank uitwerkte in 2009 en 2010. Op een aantal werven in uitvoering wordt aan de hand van controlestaalnames (na uitgraving) van welbepaalde partijen nagegaan in welke mate de selectieve uitgraving haalbaar is en wat de kans is dat partijen effectief voldoen aan de normen voor vrij gebruik.

Nota wegen- en rioleringswerken

In overleg met de stakeholders van het grondverzet (openbare besturen, studiebureaus, erkende bodemsaneringsdeskundigen en aannemers) werd de Grondbank in 2009/2010 een methodologie uitgewerkt waarbij gronden uit de toplaag ('oppervlakkig grondwerk') en de 'vergraven' zones (thv van de nutsleidingen en bestaande rioleringen) een code 011 krijgen, ondanks het feit dat de analyseresultaten aangaven dat de bodem op die plaatsen voldeed voor vrij gebruik. Hiermee werd een antwoord geboden op de typische praktijk van wegen- en rioleringswerken: de moeilijke representatieve bemonstering én de soms moeilijk haalbare selectieve uitgravingen.

Pilootpoject

De doelstelling van de evaluatie is om de werkwijze met de code 011 te toetsen aan de praktijk en na te gaan of de invoering ervan in 2010 effectief leidt naar de beperking van het risico op verspreiding van verontreiniging. Concreet willen we een antwoord krijgen op de volgende vragen:

- Is het voor de erkende bodemsaneringsdeskundige mogelijk om de juiste informatie te bemachtigen over de ligging van de bestaande rioleringen, nutsleidingen of andere ondergrondse constructies. M.a.w. beschikken ze steeds over de juiste informatie om de zones met code 011 correct in te schatten?

- Wanneer controlestalen worden genomen van de gronden met code 011/211, in welke mate voldoet deze grond dan effectief aan de voorwaarden voor vrij gebruik (211)?

Momenteel volgt de Grondbank een aantal werven waarbij bovenstaande punten worden gescreend. Het nemen van controlestalen is een onderdeel daarvan.

Eind 2016 zal de Grondbank de resultaten van deze evaluatie bundelen in een rapport. Vervolgens zal worden nagegaan of bijsturing van de huidige methodologie vereist is of niet.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze evaluatie, aarzel niet om ons te contaceteren.

Elisa Vermeulen
Cel Ondersteuninng
Grondbank vzw
elisa.vermeulen@grondbank.be

 

Grondbank evalueert de aanpak van wegen- en rioleringswerken