Grondbank werkt mee aan bijsturing grondverzetsregeling

De grondverzetsregeling wordt momenteel bijgestuurd. Enerzijds worden een aantal tekortkomingen aan de bestaande procedures weggewerkt en anderzijds zal het toepassingsgebied aanzienlijk uitgebreid worden. De Grondbank is hier uiteraard zeer nauw bij betrokken en startte in het voorjaar met een aantal technische werkgroepen.  

Positieve balans

In 2015 werd de grondverzetsregeling aan een grondige audit onderworpen. Het resultaat was overwegend positief, maar toch werden een aantal suggesties ter verbetering geformuleerd.

Belangrijk was dat de sector unaniem de meerwaarde van de grondverzetsregeling onderschrijft. De traceerbaarheidsprocedure is goed ingeburgerd en blijkt haar doel grotendeels te bereiken. Toch moet er verder gewerkt worden aan een nog sluitendere handhaving en moeten de achterpoorten gesloten worden.
Ook heeft de sector voorgesteld om alle bodemachtige materialen (zoals bagger- en ruimingsspecie) mee onder te brengen bij het Vlarebo.

Belangrijkste wijzigingen

Kort samengevat liggen de volgende onderwerpen op tafel:

1. Bijsturen van de traceerbaarheidsprocedure om deze sluitender te maken.

2. Kwaliteitsborgingssyteem voor de erkende bodembeheerorganisaties, waarbij de verschillende controlestappen worden beschreven en opgevolgd. De gesloten massabalans speelt hierbij een doorslaggevende rol;

3. Uitbreiding van het toepassingsgebied van de grondverzetsregeling naar 'bodemachtigen'. Dit betekent conreet dat het gebruik van (1) bagger- en ruimingsspecie, (2) bentoniet/grondmengsels en (3) grondbrij (o.a. bietenaarde) zal geregeld worden via de gekende traceerbaarheidsprocedure voor uitgegraven bodem en dat hiervoor tevens dezelfde normen en voorwaarden van toepassing worden.

4. Invoering van de meldingsplicht van kleine uitgravingen (<250 m³)

Grondbank consulteert de sector

Omdat de komende wijzigingen toch ingrijpend zijn, is de Grondbank in het voorjaar gestart met een grondige consultatie van de verschillende actoren betrokken bij deze stromen:

- private bouwheren en opdrachtgevende overheden
- waterwegbeheerders
- aannemers van grondwerken en hoofdaannemers
- erkende bodemsaneringsdeskundigen en studiebureau's
- de baggersector

Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Vlaamse Confederatie Bouw en de Federatie der Baggerwerken.

Heeft u vragen ?

Aarzel niet om ons te contacteren.

Elisa Vermeulen
Cel Ondersteuning
elisa.vermeulen@grondbank.be

 

Grondbank werkt mee aan bijsturing grondverzetsregeling