Dringende conformverklaringen

Het voorbije jaar heeft de Grondbank een recordaantal aan dringende conformverklaringen afgeleverd. Zowat 30% van alle technische verrslagen die wij behandelden waren uiterst dringend : de werken zouden eerstdaags starten. Deze evolutie toont aan dat opdrachtgevers de laatste tijd ruimschoots te laat starten met de opmaak van een technisch verslag voor hun bouw- of infrastructuurproject.

Aangezien een technisch verslag veel meer is dan een verplichting i.h.k.v. grondverzet is dit zeker te betreuren. De gegevens i.v.m. de gebruiksmogelijkheden van uit te graven bodem vormen de basis voor de meetposten in het bestek/contractuele documenten en bijgevolg ook voor de verrekening nadien.

Grondige behandeling vraagt tijd

Het nazicht en de conformverklaring van een technisch verslag is zeker geen formaliteit en vergt dus tijd. Soms is overleg nodig met de erkende bodemsaneringsdeskundige en/of de bouwheer over o.a. de uitvoerbaarheid, de afperking en/of de kadastrale werkzones,... Bij grote of complexe projecten is het bovendien nuttig om in de voorbereidende fase een overlegvergadering te houden.

Wanneer de werken snel zullen starten, is het dikwijls ook aangeraden om de uitvoeringsbepalingen die we opnemen in de conformverklaring al zoveel mogelijk af te stemmen op de gang van zaken op de werf. Zeker in verband met de haalbaarheid van selectieve uitgraving kan dit belangrijk zijn. Als de grondwerker al gekend is, is het aangeraden om deze hier bij te betrekken.

Extra informatie meegeven bij hoogdringendheid

Wanneer de behandeling van het technisch verslag dringend is, vragen wij om wat extra informatie mee te sturen met het technisch verslag, om de behandeling zo vlot mogelijk te laten verlopen:

- graad van dringendheid (dagen, weken,...)
- reden van de spoed : datum start grondwerken / bestek wordt eerstdaags opgemaakt
- aannemer die de grondwerken zal uitvoeren (contactpersoon)

Bij de verdeling van de technische verslagen wordt hier zeker rekening mee gehouden.

Alvast bedankt !
Het Grondbank-team

 

Dringende conformverklaringen