X2Z : gebruik binnen KWZ mits CvGP

Vlarebo hoofdstuk XIII stelt dat grond waarvan de concentraties 80% van de bodemsaneringsnormen overschrijden, binnen de kadastrale werkzone kan worden hergebruikt op voorwaarde dat dit volgens de Code van Goede Praktijk gebeurt. Het gaat om die partijen met code X2Z. Daarbij mag het gebruik van deze grond niet leiden tot een bijkomende risico op blootstelling én mag er geen bijkomende grondwaterverontreiniging ontstaan.

Concreet betekent dit dat het hergebruik binnen de kadastrale werkzone aan bepaalde voorwaarden wordt verbonden, zodat aan de twee voornoemde  voorwaarden wordt voldaan: gebruiksvoorwaarden.

DAEB & grondwater

De 2 voorwaarden (blootstelling & verspreidingsrisico naar het grondwater) dienen door de erkende bodemsaneringsdeskundige te worden afgetoetst. Doorgaans gebeurt dit aan de hand van de volgende checks:

Blootstelling: de CvGP verwijst hiervoor o.a. naar de DAEB-methodiek (cfr procedure OBO) : deze laat toe om op eenvoudige wijze het risico op blootstelling na te gaan. Wanneer er redenen zijn om de score te verlagen (maximaal -50), moeten deze duidelijk vermeld worden in het technisch verslag. De DAEB-methodiek is eerder rudimentair. In geval de score 100 of meer bedraagt, is een meer doorgedreven risico-analyse aangeraden (zie verder). 

Verspreidingsrisico naar het grondwater: het meest gebruikte criterium hier is het resultaat van de uitloogproef - indien het om zware metaalconcentraties gaat. In sommige gevallen worden ook resultaten van grondwateranalyses uit eerdere bodemonderzoeken gebruikt, om na te gaan of er reeds een verontreiniging in het grondwater aanwezig is - deze werkwijze wordt soms gehanteerd voor bvb. VOCl's.

Vertaling naar gebruiksvoorwaarden

Het resultaat van deze evaluatie moet duidelijk vertaald worden in gebruiksvoorwaarden. Op die manier weet de aannemer concreet hoe de grond (binnen de kadastrale werkzone) gebruikt kan worden. Daarbij zijn de meest voorkomende gevallen (niet-exhaustief):

1. Geen gebruiksbeperkingen nodig (let wel : de grenzen van de kadastrale werkzone blijven van toepassing)
2. Gebruik enkel toegelaten in de toplaag (bvb gelaagdheid te respecteren)
3. Gebruik enkel toegelaten onder een verharding/afdeklaag
3. Verbod op gebruik thv de tuin
4. Gebruik enkel toegelaten boven het grondwaterniveau
6. Geen gebruik mogelijk : de risico's zijn te groot

Voor de voorbeelden 1 t.e.m. 5 geldt de code X2Z, voor geval 6 de code X9Z.

Bijkomende risico-evaluatie nodig

Wanneer de eenvoudige methodiek (DAEB) een score van 100 of meer geeft, kan een uitgebreide risico-evaluatie aangeraden zijn. S-Risk bvb maakt een veel nauwkeurigere inschatting van de blootstellingsrisico's mogelijk. Omdat dit een belangrijke bijkomende onderzoeksinspanning impliceert, wordt deze extra RE soms uitgesteld naar een tweede fase. De eBSD moet in dat geval in het besluit aangeven dat hergebruik binnen de kadastrale werkzone voorlopig niet is toegestaan, in afwachting van de bijkomende evaluatie.  De partij moet dan worden aangeduid met de code X0Z of X9Z.

Gebruiksvoorwaarden vs afbakening kadastrale werkzones

Soms kunnen bepaalde gebruiksvoorwaarden ook vertaald zijn via de afgebakende kadastrale werkzone. Een voorbeeld hiervan is dat de KWZ voor een grond met code 520 (het uitlooggedrag werd niet nagegaan) beperkt blijft tot de laag van maaiveld tot 1 m-mv.
De beiden kunnen complementair zijn, maar alleszins moeten in het besluit van het technisch verslag duidelijke richtlijnen zijn opgenomen. 

Besluit

Het volstaat dus niet om bij een partij met code X2Z te vermelden dat deze dient 'gebruikt te worden mits toepassing van de CvGP'. Het technisch verslag moet duidelijk aangeven onder welke voorwaarden deze partij kan worden gebruikt binnen de kadastrale werkzone. Dit moet samengevat zijn in éénduidige richtlijnen. Ook moet de argumentatie van de erkende bodemsaneringsdeskundige duidelijk samengevat zijn in het technisch verslag.

Deze richtlijnen worden in de conformverklaring van het technisch verslag opgenomen onder het luik 'uitvoeringsbepalingen'.  

 

 

X2Z : gebruik binnen KWZ mits CvGP