VLAREMA 6 goedgekeurd op 17 februari 2018

Op 17 februari 2018 heeft de Vlaamse Regering het besluit* tot wijziging van VLAREMA 6 goedgekeurd. VLAREMA 6 bevat o.a. een aantal artikels met betrekking tot de sloop/opbraak van gebouwen en infrastructuur en de verwerking van de sloopmaterialen. Deze bepalingen  treden in werking op 5 maart 2018.

Een kort overzicht: 

Art 4 : introductie van een kwaliteitsborgingssysteem voor sorteerinrichtingen voor bouw- en sloopafval, met het oog op een kwaliteitsvolle verwerking tot gerecycleerde granulaten.

Art 14 : introductie van een kwaliteitsborgingssysteem voor afvalstoffen die als grondstof toegepast worden, zoals het gebruik als bouwstof. Het kwaliteitsborgingssyteem voorziet zelfcontrole door de producent van de grondstof en een externe controle door een certificatie-instelling. Voor afvalstoffen met een gebruiksbeperking (zoals bvb het niet voldoen aan de uitloognormen voor vormgegeven bouwstof) geldt een verplicht traceringssysteem.

Art 22 : Introductie van het sloopopvolgingsplan ter vervanging van de sloopinventaris. Daarnaast werd de verplichting voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan uitgebreid naar o.a. infrastructuurwerken. De bepalingen, gewijzigd bij artikel 22 van dit besluit, gelden voor alle bouwwerken en infrastructuurwerken waarvoor een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen wordt aangevraagd vanaf 3 maanden na de inwerkingtreding van dit besluit.
 

Vragen hierover ? Neem gerust contact op met Tracimat : info@tracimat.be

Bijlage : het volledige besluit van VLAREMA 6

* Voluit : Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

1-vlarema-6def-goedkeuringbvr.pdf

 

VLAREMA 6 goedgekeurd op 17 februari 2018