Vlarebo en Vlarema principeel goedgekeurd

Tijdens de ministerraad van 20 juli 2018 heeft de Vlaamse Regering het VLAREBO-besluit, het besluit over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), het besluit met bepalingen over milieuhygiëne (VLAREM II), het Milieuhandhavingsbesluit en het besluit met het Vlaams reglement over erkenningen rond leefmilieu (VLAREL), principeel goedgekeurd.

De wijzigingen geven uitvoering aan de wijzigingen in het Bodemdecreet en het Materialendecreet, naast andere wijzigingen van het VLAREBO en een aantal juridisch-technische aanpassingen en correcties van het VLAREBO en wijzigingen om de bodemwetgeving digitaalvriendelijk te maken. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

(bron : nieuwsdienst Vlaamse Regering)

Laatste rechte lijn

De principiële goedkeuring betekent dat de voorziene wijzigingen aan het Vlarebo vermoedelijk begin 2019 in voege zullen gaan. Een kort overzicht van de belangrijkste nieuwigheden:

- Inkanteling bagger- en ruimingsspecie : het gebruik van bagger- en ruimingsspecie wordt overgeheveld naar de grondverzetsregeling.

- Uitbreiding meldingsplicht voor kleine uitgravingen (< 250 m³).

- Uitbreiding toepassingsgebied naar bentoniet/grondmengsels en grondbrij

- Wijzigingen van een aantal normen en voorwaarden voor het gebruik van uitgegraven bodem als bodem en/of bouwkundig bodemgebruik

Wij houden u op de hoogte !

Vragen ? Neem gerust contact op : grondbank@grondbank.be

 

 

Vlarebo en Vlarema principeel goedgekeurd