Nieuw - Opdeling van de uitvoeringsbepalingen

We hebben zopas een wijziging doorgevoerd in onze conformverklaring. De uitvoeringsbepalingen worden vanaf nu opgedeeld in 2 delen:

Actiepunten ter voorbereiding van de werken

In het eerste deel worden die uitvoeringsbepalingen vermeld waarvoor er voorafgaandelijk aan de werken nog actie vereist is door de opdrachtgever (initiatiefnemer van de werken), vooraleer de aannemer een grondverzettoelating kan krijgen.

Twee typische voorbeelden:
- De extra staalname die dient te gebeuren na de afbraak van een gebouw - waarbij de staalname op voorhand onmogelijk was omdat het gebouw bvb. ontoegankelijk was.
- Milieukundige begeleiding van de werken, bvb. omwille van een verontreininging. Voor de start van de werken moet de opdrachtgever een erkende bodemsaneringsdeskundige inschakelen en de nodige afspraken maken ivm de begeleiding.

Aanvullende voorwaarden

Het tweede luik somt de uitvoeringsbepalingen op die van toepassing zijn op de uitgravingswerken en/of het uiteindelijk gebruik van de uitgegraven bodem.

Dit kan bvb. gaan over het steengehalte of richtlijnen betreffende de selectieve uitgraving.

Met deze vernieuwde conformverklaring wil de Grondbank de nadruk leggen op de goede voorbereiding van de werken en de opdrachtgever er explicieter op attent maken dat er nog zaken verder onderzocht dienen te worden alvorens de grondwerken kunnen starten. Tegelijkertijd willen we hiermee het signaal geven dat een grondig bodemonderzoek vooraf zeker te verkiezen valt.

 

 

Nieuw - Opdeling van de uitvoeringsbepalingen